Regulamin

 Regulamin portalu twojranking.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego www.twojranking.pl zwanego dalej „Twój Ranking”. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu www.twojranking.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1. Portal Internetowy Twój Ranking inaczej zwany „Usługodawcą” działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. W ramach Portalu Internetowego Twój ranking działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi w domenie internetowej twojranking.pl i jej subdomenach.
3. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług podmiotów trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego Twój ranking przez stosowne przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Przy korzystaniu z usług i serwisów podmiotów trzecich obowiązują regulaminy udostępnione przez tamte serwisy.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego Twój Ranking, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając z Portalu Internetowego Twój Ranking Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i tym samym akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Dostęp do Materiałów w Portalu Twój Ranking oraz korzystanie z jego funkcjonalności opisanych w Regulaminie nie podlega opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności z Portalu Twój Ranking jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarki Internetowe.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. Portal Internetowy Twój Ranking - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki UNIQUE VALUE Sp. z o.o. i dostępna pod adresem www.twojranking.pl
2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Twój Ranking i jego usług.
3. Serwisy - wyodrębnione w ramach Portalu Twój Ranking serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod sub domenami, do których prawa przysługują
UNIQUE VALUE Sp. z o.o.
4. Partner - każdy podmiot trzeci współpracujący z Twój Ranking na podstawie odpowiedniej umowy.
5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Twój Ranking, umożliwiające w szczególności:
zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Twój Ranking lub Partnerów,
korzystanie z funkcjonujących Serwisów.
6. Materiały - prezentacje, zdjęcia, obrazki, teksty i inne w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU TWÓJ RANKING

1. W ramach Portalu Twój Ranking Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:
zapoznawać się z Materiałami udostępnionymi przez Twój Ranking, za pomocą strony internetowej twojranking.pl i na subdomenach,
wyrażać opinię na temat zamieszczanych materiałów na portalu Twój Ranking a w szczególności głosować w wybranych przez siebie tematach w celu podzielenia się opinią z innymi użytkownikami,
użytkownik może również sugerować inne tematy które jego zdaniem powinny znaleźć się na portalu.
2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Twój Ranking odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług w Portalu Twój Ranking pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi w momencie wpisania adresu internetowego Serwisu/Portalu Twój Ranking w przeglądarce internetowej, natomiast za moment rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Twój Ranking przyjmuje się chwilę zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu/Portalu Twój Ranking.
4. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Twój Ranking treści reklamowych dotyczących usług oraz produktów Usługodawcy lub Partnerów.
5. Portal Twój Ranking zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w momencie stosowania przez wspomnianych użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu. Portal Twój Ranking zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu użytkownikom niestosującym się do niniejszego regulaminu.
6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Portalem Twój Ranking prosimy kierować na adres: kontakt@twojranking.pl

IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Portal Twój Ranking oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Twój Ranking, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).
2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych danych udostępnionych w Portalu Twój Ranking przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują podmiotom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Twój Ranking materiały zgodnie z poszanowaniem praw autorskich i majątkowych pomiotów trzecich.
3. Przez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Twój Ranking Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Twój Ranking oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Twój Ranking lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Twój Ranking lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.
5. Zamieszczając Materiały w Portalu Twój Ranking Użytkownik oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU TWÓJ RANKING

1. Treści tworzone przez Użytkownika nie mogą mieć charakteru marketingowego i nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, a w szczególności nie mogą zawierać wypowiedzi i treści:
naruszających zasady dobrego wychowania i etykiety,
wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
propagujących przemoc, treści drastycznych, bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, wszelkiego rodzaju dyskryminacji rasowej, etnicznej, ze względu na płeć, wyznanie itp.,
wulgarnych lub obraźliwych, w tym dotyczących innych Użytkowników Twój Ranking,
pornograficznych lub o charakterze pornograficznym,
naruszających dobra osobiste (w szczególności wizerunku) lub prawa autorskie osób trzecich,
nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Portalu Twój Ranking Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
3. Zakazane jest umieszczanie na Portalu Twój Ranking przez Użytkownika treści nielegalnych.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
sposób, w jaki korzysta On z Portalu Twój Ranking i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Twój Ranking przez Użytkownika oraz szkody wyrządzone podmiotom trzecim w wyniku zamieszczenia owych materiałów,
szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
informacje pobrane z Portalu Twój Ranking, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
2. Użytkownik korzystając z Portalu Twój Ranking oświadcza że jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika złośliwym oprogramowaniem oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
3. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów było bezpieczne i odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów, Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług, Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług, Serwisów.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Portal Internetowy Twój Ranking jest Administratorem danych osobowych Użytkowników (zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO)  i przechowuje i przetwarza je z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa przewidzianych prawem, w szczególności dbając o to by nie naruszyć praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Portal Internetowy Twój Ranking wyznaczył pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres kontakt@twojranking.pl
3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniższych podstawach prawnych:
przyjmowania zamówień oraz realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
umożliwienia rejestracji oraz obsługi Konta Użytkownika założonego w ramach strony www.twojranking.pl oraz zapewniania innych funkcjonalności (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpatrywania reklamacji związanych z zawartymi umowami sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
rozpatrywania reklamacji związanych z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami, zgłoszeń i zapytań kierowanych do Portalu Internetowego Twój Ranking, co stanowi prawnie uzasadniony interes Portalu Internetowego Twój Ranking (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Portal Internetowego Twój Ranking (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
monitorowania sposobu korzystania ze świadczonych Usług w ramach www.twojranking.pl przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności wyżej wskazanych, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Portalu Internetowego Twój Ranking (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, poprzez dobór i wyświetlanie dostępnych usług, z uwzględnieniem aktywności i preferencji konkretnych Użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes Portalu Internetowego Twój Ranking (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
prowadzenia analiz statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Portalu Internetowego Twój Ranking (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
realizacji wymagań prawnych w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych, w szczególności określonych przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT), ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Portalu Internetowym Twój Ranking, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w postaci Newslettera – jeśli konkretna osoba wyraziła odrębną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
zapisywania danych w postaci plików cookies, gromadzenia danych ze strony internetowej www.twójranking.pl– jeśli konkretna osoba wyraziła na to odrębną zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików Cookies obowiązującej na stronie internetowej.
4. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
podwykonawcom zapewniającym wsparcie techniczne Portalu Internetowego Twój Ranking w prowadzeniu i utrzymaniu, a także rozwoju stron internetowych www.twójranking.pl  takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania stronami internetowymi, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną, dostawcy zapewniający obsługę Biura Obsługi Klienta, agencjom marketingowym, z którymi Portal Internetowy Twój Ranking zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
podmiotom wspierającym realizację wykonania umowy przez Portal Internetowy Twój Ranking takim jak: uczelnie wyższe, hotele, agencje ubezpieczeniowe,  z którymi Portal Internetowy Twój Ranking zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
podmiotom wspierającym realizację przez Portal Internetowy Twój Ranking obowiązujących przepisów prawa oraz uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem stron internetowych www.twojranking.pl, takim jak: kancelarie prawne oraz firmy windykacyjne, z którymi Portal Internetowy Twój Ranking zawarł wymagane prawnie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Portal Internetowy Twój Ranking przez okres realizacji zawartych umów i do czasu ich prawidłowego rozliczenia, a także przez okres świadczenia usług, przez czas obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów wskazanych powyżej,
przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpił Portal Internetowy Twój Ranking lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik w związku z zawartymi umowami, o których mowa wyżej,
przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie regulacji podatkowych i rachunkowych, np. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentacji zgodnie z wymaganiami art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
przez okres niezbędny do udokumentowania przez Portal Internetowy Twój Ranking przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
w celach archiwizacyjnych, gdy dotyczy to historii prowadzonej korespondencji i udzielanych odpowiedzi na zgłaszane zapytania (niezwiązane bezpośrednio z zawartymi umowami) – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od pozyskania danych,
w celach marketingu bezpośredniego – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przez czas realizacji umów sprzedaży lub da czasu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu,
do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ich dezaktualizacji (stwierdzonej przez Portal Internetowy Twój Ranking) – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
6. Portal Internetowy Twój Ranking zapewnia każdemu Użytkownikowi prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, tj. prawa żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawie ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także prawie wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Portal Internetowy Twój Ranking w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej), każdemu Użytkowników przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
8. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego Portalu Internetowego Twój Ranking będą przetwarzane wyłącznie do czasu zgłoszenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym poprzez profilowanie, w każdym czasie.
9. W przypadku przetwarzania przez Portal Internetowy Twój Ranking danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, każdej osobie przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
10. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
Użytkowników, którzy chcą utworzyć Konto Użytkownika – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w formularzu rejestracyjnym, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta Użytkownika (a w konsekwencji zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną),
Użytkowników, którzy składają zamówienia za pośrednictwem Konta Użytkownika – w celu złożenia i umożliwienia Portalowi Internetowemu Twój Ranking realizacji umów) niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania (lub inny adres do dostawy), adres e-mail, numer telefonu. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości przyjęcia zamówienia (a tym samym zawarcia umowy),
Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą umową – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Portal Internetowy Twój Ranking niezbędne jest podanie danych w zakresie: imię i nazwisko, numer zamówienia wraz z informacją jaki konkretny towar reklamujesz i z jakiego powodu, adres email, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr konta bankowego, formę rekompensaty Niepodanie tych danych uniemożliwi Portalowi Internetowemu Twój Ranking rozpatrzenie złożonej reklamacji,
pozostałych przypadków - jest dobrowolne.
11. Portal Internetowy Twój Ranking nie będzie prowadziła operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację. Ewentualne przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, będzie służyło wyłącznie analizom i prognozom indywidualnych preferencji Użytkowników korzystających ze stron internetowych.
12. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal Internetowy Twój Ranking przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od momentu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych jego następca prawny – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Wszelkie uwagi lub prośby należy kierować na adres UNIQUE VALUE Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Portalu Twój Ranking,
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@twojranking.pl
3. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać wskazanie przyczyny reklamacji oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Twój Ranking zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie.
4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty otrzymania przez Twój Ranking prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane punkty i bez konieczności uzupełnienia).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia poszczególnych Usług mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U.  z 2009r. Nr  151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
2. Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Z zastrzeżeniem zdania następnego, Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
4. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Portalu Twój Ranking. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Portalu Twój Ranking. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Usług lub Serwisów po takim ogłoszeniu stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
   
X. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania w tym miejscu.

Wykonanie strony WWW - Devilart
to znacznie więcej niż myślisz!
Czy chcesz poznać jego wszystkie funkcje?
Tak
Nie